ELMİ ƏSƏRLƏR

ISSN:2410-5619
ISSN-L: 2663-9998

"Elmi əsərlər" jurnalı AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun nəşr etdiyi beynəlxalq elmi jurnaldır. Jurnal 2014-cü ildə İnstitutun Elmi Şurasının qərarı ilə təsis olunmuş, 27.07.2015-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin "Mətbu nəşrlərin reyestri"nə daxil edilmişdir (Reyestr № 3944). Jurnal ildə 2 dəfə nəşr olunur.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət heyətinin 31.03.2017-ci il tarixli (Protokol № 06-R) qərarı ilə "Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı”nın filologiya elmləri bölməsinə "Mətnşünaslıq: mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi” (tərcüməsi, tədqiqi, və nəşrə hazırlanması), texnika elmləri bölməsinə isə "Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq" ixtisasları üzrə daxil edilmişdir.