Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
MƏTNLƏRİN NƏŞRƏ HAZIRLANMASI ŞÖBƏSİ

 

 

 

 

 

 

 

   Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsinin əməkdaşları

2008-ci ildə təsis olunmuşdur.
Əsas fəaliyyət istiqaməti: Əlyazmalar İnstitutunun şöbələrində tərtib edilmiş kataloqların, əlyazma mətnlərinin, bio-biblioqrafik məlumat kitablarının kompüterdə yığılması, redaktəsi və nəşrə təqdim edilməsi; kompüter otağının idarə edilməsi.
Bu şöbənin fəaliyyəti nəticəsində institutun nəşr etdirdiyi kitabların sayının daha da artacağı, elmi keyfiyyətinin daha da yaxşılaşacağı gözlənilir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.