Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
KLASSİKLƏR
 

1905-1906-CI İLLƏRDƏ ERMƏNİ-MÜSƏLMAN DAVASI

TƏSİR TƏBRİZİ
TÜRKCƏ ŞEİRLƏRİ

MUSTAFA AĞA ŞUXİ
DİVAN

AXUND HACI AĞAMİRZƏ
ƏBDÜLKƏRİM AĞA BADİKUBİ

  MƏNAZİLÜS-SALİKİN


Marağalı Məhəmmədhəsən xan Etimadüssəltənə
Xeyrati-hisan

Kişvəri. Türk divanı.

Haşım bəy Saqib

Divan


Hüseyn Nadim Naxçıvani

Divan

Saib Təbrizi

Seçilmiş əsərləri


Yusif Vəzir Çəmənzəminli

Biz kimik


Nəsirəddin Tusi

Si fəsl


Abdulla Şaiq

Arazdan Turana


Həzi

Hədisi-Ərbəin


Sadiq Bəy Əfşar
Şeirlər

Kitabi-Battal Qazi

Əbülhəsən-əl-Maraği
Müalicati-Münfəridə


 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.