Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
İNSTİTUTUN RƏSSAMI
Fəxrəddin Vəli oğlu Əliyev

1938-ci il mayın 10-da Meğri rayonunun Nüvədi kəndində anadan olmuşdur. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun rəssamlıq fakültəsini bitirmişdir. 1974-cü ildən AMEA Əlyazmalar İnstitutunda işləyir. Onun “Kitai-Dədə Qorqud” mövzusunda çəkdiyi miniatürlər, eləcə də Xaqani, Xacə Nəsirəddin Tusi, Füzuli, Vaqif və b. klassiklərin əsərləri əsasında işlədiyi miniatürlər, həmçinin Azərbaycan mədəniyyət xadimlərinin və dünya əlyazma mütəxəssislərinin portretləri Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Bir sıra başqa əsərləri Respublikanın ayrı-ayrı mədəniyyət mərkəzlərində nümayiş etdirilir. F.V.Əliyev AMEA Əlyazmalar İnstitutunun nəşr etdirdiyi kitabların bədii tərtibatında da yaxından iştirak edir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.