Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
FARSDİLLİ ƏLYAZMALARIN TƏDQİQİ ŞÖBƏSİ
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsinin əməkdaşları

1986-cı ildə təsis olunmuşdur.
Əsas fəaliyyət istiqaməti: Azərbaycan və başqa müsəlman xalqlarının Əlyazmalar İnstiutunda saxlanılan farsdilli yazılı abi-dələrinin tədqiqi və nəşri; mənbəşünaslığın elm və mədəniyyət tarixinə aid müxtəlif məsələlərinin tədqiqi; islamşünaslıq problemlə-rinin tədqiqi; klassik əsərlərin elmi-tənqidi mətnlərinin tərtibi.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.