Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
BİBLİOQRAFİYA VƏ XİDMƏT ŞÖBƏSİ
   Biblioqrafiya və xidmət şöbəsinin əməkdaşları

1986-cı ildə təsis olunmuşdur.
Əsas fəaliyyət istiqaməti: Azərbaycan kitabı, mətbuat materialları, görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin yaradıcılığına aid biblioqrafik məlumatların toplanması, onlar haqqında tədqiqatların aparılması; institutun qiraət zalına nəzarət; oxucu kataloq-kartotekasının tərtibi və nizama salınması; oxuculara xidmət; daimi və səyyar sərgilərin təşkili; abidələrin mikrofilmləşdirilməsi və disklərə yazılması.
Şöbənin müdiri filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nailə Mustafayevadır.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.