Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
10 yanvar 2013

«Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri» mövzusunda XIII Respublika elmi konfransı keçiriləcək

Azərbaycan MEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu 2013-cü il may ayının ikinci yarısında «Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri» mövzusunda XIII Respublika elmi konfransını keçirəcəkdir.
Konfransda aşağıdakı mövzuların araşdırılması nəzərdə tutulur:
1. Əlyazmaşünaslığın ümumi problemləri.
2.Abidələr üzərində mənbəşünaslıq işləri. Paleoqrafiya və kataloqlaşdırma məsələləri.
3. Orta əsr əlyazmaları və tarixşünaslıq.
4. Orta əsr əlyazmaları və elmlərin tarixi.

Konfransda tezis və ya məruzə ilə çıxış etmək olar. Məruzələrin mətni 8-10 səh. həcmində olmalıdır.
Konfransa təqdim olunan material 1,5 kompüter intervalı və 14 şrift ölçüsündə yazılmalıdır. Həmçinin Arial AzLat və Times New Roman şriftləri ilə yazılmış CD diskini də təqdim etmək lazımdır. Müəllifin adı və familiyası, təmsil etdiyi müəssisənin adı, eləcə də lazım gəldikdə (kodlaşdırma üsulu ilə) istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısı təqdim edil-məlidir.
Materialın disk yazısı və kağıza köçürülmüş nüsxəsi 2013-cü il mart ayının 30-dək konfransın təşkilat komitəsinə (məsul katib Ə.M.Əliyev) təqdim edilə bilər.
Konfransın materialları ayrıca kitab şəklində nəşr ediləcəkdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.