Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 
6 noyabr 2012

«Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi və türk divanı»

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri oktoru, professor Azadə Musabəylinin «Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəi və türk divanı» adlı 2 cildlik kitabı «Elm və təhsil» nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. Kitaba XVI əsr Azərbaycan təsəvvüf poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Şeyx İbrahim Gülşəni Bərdəinin həyat və yaradıcılığı haqqında tədqiqat, onun türkcə divanının mətni daxil edilmişdir. Kitabın elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru Məmməd Adilovdur.

 

«Kimiyayi-səadət»

«Şərq-Qərb» nəşriyyatında XI əsrin görkəmli islam ilahiyyatçı filosofu Əbu Hamid əl-Qəzalinin «Kimiyayi-səadət» adlı kitabı 2 cilddə çapdan çıxmışdır. Əsəri fars dilindən tərcüməsinin, giriş məqaləsinin, izah və şərhlərinin müəllifi Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Nəsib Göyüşovdur.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.