Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

18 sentyabr 2012

Polşa kitabxanalarında saxlanılan əlyazmalarımızın surəti əldə edilib

Azərbaycanın Polşa Respublikasındakı səfiri Həsən Həsənovun yardımı ilə Əlyazmalar İnstitutu bu ölkənin Varşava, Poznan, Vrotslav, Krakov şəhərlərinin kitabxanalarında saxlanılan bir neçə əlyazmanın surətini əldə etmişdir. Bu əlyazmalar aşağıdakılardır:
1. 1689-cu ildə katib Nizaməddin Əhməd tərəfindən köçürülmüş Nizami «Xəmsə»si (1289 səh.).
2. 1576-cı ildə, şairin ölümündən 20 il sonra köçürülmüş Füzuli divanı. Buraya şairin «Nişançı Paşaya məktub («Şikayətnamə»)» adlı nəsr əsəri də əlavə edilib.
Füzuli divanının Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan ən qədim nüsxəsi onun ölümündən 16 il sonra köçürülüb. Yeni nüsxənin Bağdadda köçürüldüyü qeyd edilib. Katib adını divanın sonunda sərvi xətti ilə şifrələmişdir.
3. Saib Təbrizinin gözəl xətlə köçürülmüş divanı.
4. 1731-ci ildə Dədə Şahidi Müğləvinin «Töhfeyi-Şahidi» lüğəti.
5. Əhmədi ibn Məhəmməd Qəffari Qəzvininin tarixə dair «Cahanarayi-Qəffari» («Nigaristan») əsəri.
6. Nuri Əmin Əfəndinin 1811-ci ildə qələmə aldığı «Lətaifi-Xaca Nəsrəddin» adlı lətifələr toplusu.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.