Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

İnstitutumuzun yeni nəşrləri

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Raqub Kərimovun “Sədi Sani Qarabağinin həyat və yaradıcılığı – Sədi Sani Qarabaği qəzəlləri” adlı kitabı “Nurlan” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. Kitaba şairin həyat və yaradıcılığı haqqında tədqiqat və qəzəlləri daxil edilmişdir.

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əli Məmmədbağıroğlunun “Əmsal və nəsayehi-türki (“Türk misal və nəsihətləri”)” kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. Bu kitaba minə yaxın atalar sözləri, zərbi-məsəllər və xalq dilində işlənən digər ifadələr daxil edilmişdir. Əlyazmanın əsli Tehran Parlament Kitabxanasında saxlanılır. Toplu əlyazmanın surəti əsasında ilk dəfə nəşr olunur.

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Sevər Cabbarlının fars dilindən tərcümə edərək nəşrə hazırladığı yeni kitaba iki əsər daxil edilmişdir. Kitabda Mirzə Fətəli Axundovun ardıcıl davamçısı Mirzə Yusif xan Təbrizinin “Yek kəlmə” və Əlövsət Dərbəndinin “Töhfeyi-əhbab və sovqati-əshab (Səfərnamə)” əsərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi verilmişdir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.