Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

“Əfsəhəddin Hidayət və “Divan”ı”

“Nurlan” nəşriyyatında AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aidə Paşalının “Əfsəhəddin Hidayət və “Divan”ı” adlı kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda XV əsrdə Ağqoyunlu sülaləsinin hakimiyyəti dövründə yaşamış Azərbaycan sərkərdəsi və şairi Əfsəhəddin Hida¬yətin ictimai-ədəbi şəxsiyyəti və lirik şeirlər toplusu – divanı haqqında ilk dəfə olaraq əhatəli, sistemli məlumat verilmişdir. Burada həm də şairin 250 şeirdən ibarət divanının dünyanın müxtəlif kitabxanalarında saxlanan nüsxələri mətnşü¬nas¬lıq və ədəbiyyatşünaslıq baxımından tədqiq edilmiş, divan bütövlükdə latın əlifbası ilə kitaba daxil edilmişdir.
Kitabın redaktoru: f.e.d., prof. Azadə Musayevadır.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.