Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

Fərhad Mirzənin "Səfərnamə" əsəri əldə edilib

Əlyazmalar İnstitutu Fətəli şahın nəvəsi, Abbas Mirzənin oğlu, Qacar şahzadəsi Fərhad Mirzənin (1818-1877) "Səfərnamə" əsərini əldə etmişdir. Burada Fərhad Mirzə həcc səfərinə gedərkən keçdiyi Şimali Azərbaycan şəhərləri Bakı, Şamaxı, Göyçay, Gəncə, Tiflis, görkəmli ədiblərimiz Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy Zərdabi ilə söhbətləri barədə maraqlı məlumatlar vermişdir. M.F.Axundzadəni fəzilətli bir şəxsiyyət kimi dəyərləndirən Fərhad Mirzə əsərində onun yeni əlifba layihəsindən nümunələr də vermişdir. Əlyazmalar İnstitutu M.F.Axundzadənin 200 illiyinin qeyd ediləcəyi bu ildə əsəri fars dilindən tərcümə edərək çap etdirməyi planlaşdırmışdır.

Əlyazmalar İnstitutu Qacar şahzadəsi Nadir Mirzə Qacarın kulinariyaya dair əsərinin əlyazmasının surətini Tehranın Parlament Kitabxanasından əldə etmişdir. "Nəvadir əl-əmsal" adlı bu əsərdə Azərbaycanın bir sıra yaddan çıxmış qədim xörəklərinin resepti verilmişdir. Əlyazmalar İnstitutu bu əsəri tərcümə etdirərək Respublika Kulinariya Mərkəzi ilə birlikdə çap etdirməyi nəzərdə tutmuşdur.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.