Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

Yeni nəşrlərimiz

«Nurlan» nəşriyyatı Məhəmməd Füzulinin biblioqrafiyasını çapdan buraxmışdır. Kitaba Füzulinin dünyanın müxtəlif kitabxanalarında mühafizə edilən əlyazma əsərləri haqqında geniş məlumat, eləсə də onun haqqında yazılmış əsərlərin, Füzulinin nəşr edilmiş əsərlərinin biblioqrafik göstəriсisi daxil edilmişdir. Burada bütövlükdə 4864 mənbə haqqında məlumat toplanmışdır. Kitabın tərtibçisi tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aydın Xəlilovdur.

Filologiya elmləri doktoru Tərlan Quliyevin «Anadilli əruzvəznli şeirimizin poetik inkişaf yolu» monoqrafiyası «Nurlan» nəşriyyatında işıq üzü görmüşdür. Burada Dədə Qorquddan günümüzə qədər anadilli şeirimiz öyrənilmiş, əruz vəznli Azərbayсan türk şeirinin poetik inkişaf yolu, bu şeirin tarixi və nəzəri əsasları, qafiyə və onun nəzəri əsasları, eləсə də Həsənoğludan günümüzə qədər poetik nümunələrdə əruz məsələsi işıqlandırılmışdır.
Elmi redaktoru filologiya elmləri doktoru Nəsib Göyüşovdur.

Filologiya elmləri doktoru Kamandar Şəriflinin «Mətnşünaslığın nəzəri əsasları» monoqrafiyası «Nurlan» nəşriyyatı tərəfindən yenidən nəşr edilmişdir. Bu təkmilləşdirilmiş nəşrdə Azərbayсan mətnşünaslığının aktual məsələləri əhatə edilmiş, mətnşünaslığın ilkin qaynaqları və inkişaf mərhələləri, başlıсa obyekti və onu meydana gətirən amillər, mətnin mənbələrinin tədqiqi, mətnin atribusiyası və nəşrə hazırlanması qaydaları haqqında ətraflı məlumat verilir.
Kitabdan ali məktəblərdə xüsusi kurs mövzularının keçilməsində istifadə etmək olar.
Elmi redaktorları akademik Vasim Məmmədəliyev və professor Nüşabə Araslıdır.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.