Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

«Füzulinin «Leyli və Məcnun» əsərində təsəvvüf və onun bədii ifadə sistemi»

AMEA Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi Nəzakət Məmmədlinin «Füzulinin «Leyli və Məcnun» əsərində təsəvvüf və onun bədii ifadə sistemi» adlı monoqrafiyası «Elm və Təhsil» nəşriyyatında çap olunmuşdur. Kitabda dahi şairin «Leyli və Məcnun» əsəri təsəvvüf fəlsəfəsi işığında tədqiq olunur, eyniadlı dastanların adi bir məhəbbət hekayəsi olmaqdan çıxaraq ilahi eşqi ifadə edən bir mövzuya çevrilməsi prosesi izlənir. Əsərdə işlədilən təsəvvüf terminologiyası, təsəvvüf rəmzləri və məcazları orta əsr sufi lüğətləri, böyük mütəsəvvif şairlərin əsərləri əsasında açıqlanır, onların bədii ifadə özəl-liklərindən bəhs edilir, təsəvvüf fəlsəfəsinin həmin poemanın ideya əsası olduğu elmi şəkildə sübuta yetirilir.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.