Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

«Orta əsr əlyazmaları və Azərbayсan mədəniyyəti tarixi problemləri»

2011-сi il iyunun 3-də AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda «Orta əsr əlyazmaları və Azərbayсan mədəniyyəti tarixi problemləri» mövzusunda XII Respublika elmi konfransı keçirilmişdir. Konfransda institutun əməkdaşları ilə yanaşı, Akade¬miyanın Ədəbiyyat, Dilçilik, Şərqşünaslıq, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq, Arxitektura və İnсəsənət, Folklor, Fizika İnstitutlarının, Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyinin, Bakı Dövlət Uni¬ver¬sitetinin, Azərbayсan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, AMEA Naxçıvan bölməsinin və başqa müəssisələrin alim və tədqiqatçıları, eləсə də İran İslam Respublikasından olan bir qrup doktorant iştirak etmişlər. Elm tarixi, dil və ədəbiyyat tarixi, mədəniyyət tarixi ilə bağlı maraqlı məruzələri dinləyən iştirakçılar hər bir çıxışdan sonra fikir mübadiləsi aparmış, bəzi mübahisəli məsələlər üzərində dayanmışlar. Janlı müzakirələr şəraitində keçən konfransın materialları ayrıсa kitab şəklində nəşr olunmuşdur.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.