Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

29.01.2015

23-24 may 2015-ci il tarixində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “ORTA ƏSR ƏLYAZMALARI VƏ AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN TARİXİ PROBLEMLƏRİ” mövzusunda XIV elmi konfrans keçiriləcək. İştirakçılar aşağıda göstərilən mövzular üzrə materialları 30 mart 2015-ci il tarixinədək institututa - konfransın təşkilat komitəsinə təqdim edə bilər.
Mövzular:
1. Mətnşünaslıq, mənəvi-mədəni irsə dair qədim əlyazmaların işlənməsi;
2. Mənbəşünaslıq, tarixşünaslıq;
3. Multidistiplinar əlyazmaların araşdırılması;
4. Kitabşünaslıq və biblioqrafiya problemləri və s.
Materiallar AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutuna (Az 1001, Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi 26 ünvanına) çap və elektron formada təqdim olunur. İnstitut materialları qəbul edib, etməmək haqqında qərarı özü verir.
Konfrans matyeriallarına verilən tələblər:
Mətn A 4 formatda, 12 ölçülü “Times New Roman” şrifti ilə, 1,5 intervalda yığılmalı, 5-8 səhifə həcmində olmalıdır. Yuxarı, aşağı 2 sm., sağdan 3 sm., soldan 1 sm. məsafə buraxılmalıdır.
Mətnin əvvəlində məruzəçinin adı, soyadı, təmsil etdiyi müəssisə, növbəti sətrdə məruzənin adı verilir. Ədəbiyyat siyahısı mətnin sonunda verilir. Mətnə 2 dildə (rus və ingilis) xülasə əlavə olunur. Xülasə 5 cümlədən artıq olmamalıdır. Xülasədə müəllifin adı, soyadı, təmsil etdiyi müəssisənin adı, məruzənin adı da qeyd edilir.
Əlavə məlumat üçün: (012) 437-21-52, (050) 353-05-21

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.