Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

14.3.2014

Muğam tarixinə və musiqi nəzəriyyəsinə dair üç kitab işıq üzü görüb

Heydər Əliyev Fondu AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan muğam sənətinin tarixinə və musiqi nəzəriyyəsinə dair 7 əsərin 3 kitabda nəfis nəşrini həyata keçirmişdir.
Bunlar XVII əsr alimi Əmirxan Kövkəbinin «Risalə dər müsiqi», Mir Möhsün Nəvvabın «Elmi-musiqi», müəllifi məlum olmayan «Behcətür-ruh», «Muğam üstündə oxunan şeirlər», «Risalə dər elmi-musiqi», «Risalə dər musiqi», «Risaleyi-musiqi» əsərləridir.
Risalələri fars dilindən Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşları Rauf Şeyxzamanlı və Mustafa Mailoğlu tərcümə etmişlər.
Əsərlərin redaktorları filologiya elmləri doktorları Möhsün Nağısoylu, Nəsib Göyüşov, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Sürəyya Ağayevadır.
Elmi məsləhətçilər filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov, professorlar Ramiz Zöhrabov, Canəli Əkbərovdur.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.