Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

25.12.2013

Əlyazmalar İnstitutu bəzi materiallar əldə edib

Əlyazmalar İnstitutu pedaqoji elmlər doktoru, professor Əsəd Yəqubinin şəxsi arxivindən bəzi materiallar əldə etmişdir. Buraya milliyyətcə azərbaycanlı olan İran alimi Təqi Eraninin bir neçə əsəri, onun həyat və yaradıcılığına dair tədqiqat işləri, Ə.Yəqubinin T.Erani barədə alman tədqiqatçıları ilə məktublaşmaları daxildir.
Bundan başqa, bu materiallar arasında milli dramaturgiyamızın banisi Mirzə Fətəli Axundovun 1885-ci ildə Parisdə fars dilində kitab halında çap edilmiş iki komediyası («Hekayəti-xırsi-quldurbasan» və «Müraviyə vəkillərinin hekayəti») diqqətimizi cəlb edir.
Kitaba fransızca ön söz yazmış Barbye göstərir ki, bu kitabı fars dilinə Mirzə Cəfər Qaracadaği tərcümə etmiş, o, bunları Tehran nəşrindən götürüb lüğət əlavə edərək, Parisdə nəşr etdirmişdir. Kitab fars dilini öyrənmək istəyənlər üçün vəsait kimi hazırlanmışdır.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.