Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

4.11.2013

«Firdovsinin «Şahnamə» əsərindəki Siyavuş və Südabə surətlərinin müqayisəli-tipoloji təhlili»

«MBM» nəşriyyatında Əlyazmalar İnstitutunun dissertantı Əbdülrza Balazadə Məcidinin «Firdovsinin «Şahnamə» əsərindəki Siyavuş və Südabə surətlərinin müqayisəli-tipoloji təhlili» adlı kitabı çapdan çıxmışdır. Monoqrafiyada Əbülqasim Firdovsinin «Şahnamə» əsərindəki Siyavuş və Südabə surətləri dünya xalqlarının ədəbiyyatındakı qəhrəmanlarla müqayisəli şəkildə tədqiq edilmişdir. Kitabda «Siyavuş və Südabə dastanı»nın Rassinin «Fedor», Çinin «Fenek Şen Yen», Hindistanın «Ramayana», Skandinaviiyanın «Baldır» rəvayətləri ilə müqayisəsi verilmişdir.
Redaktor: prof. Möhsün Nağısoyludur.
Həcmi: 128 s.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.