Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

22.7.2013

«Karnamə»

«Elm və təhsil» nəşriyyatında Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı Rauf Şeyxzamanlının nəşrə hazırladığı «Nadir Mirzə Qacar. Karnamə» adlı kitabı çapdan çıxmışdır. Kitabda müəllif – Qacar şahzadəsi Nadir Mirzə 260-dan artıq qədim Azərbaycan xörəyinin reseptini toplayaraq sadə bir dildə oxuculara təqdim etmişdir. Əsərdə klassik şairlərin yaradıcılığından çoxlu nümunələr gətirilmişdir.
«Karnamə» kitabı milli xörəklərimizi mənimsəmək istəyənlərə, mədəniyyətimizin qədimliyini inkar edənlərə tutarlı cavabdır.
Məsləhətçi və ön söz müəllifi Milli Kulinariya Mərkəzinin direktoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor Tahir Əmiraslanov, tərcümənin redaktoru Arif Ramazanovdur.

***

«Ənisül-üşşaq»

«Elm və təhsil» nəşriyyatında AMEA Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nəzakət Məmmədlinin tərcümə edərək nəşrə hazırladığı XIV əsr Azərbaycan şairi və ədəbiyyatşünası Şərəfəddin Rami Təbrizinin «Ənisül-üşşaq» əsəri çapdan çıxmışdır. Kitabda klassik ədəbiyyatda istifadə olunan təşbeh və məcazlar müxtəlif şairlərin yaradıcılığından gətirilən nümunələr əsasında tədqiq olunur. Əsər ilk dəfə olaraq fars dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə edilmişdir.
Elmi redaktorları Azadə Musayeva, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əkrəm Bağırovdur.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.