Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

Əməkdaşlıq davam edir

AMEA Əlyazmalar İnstitutu ilə Atatürk Kültür, Dil və Tarix Yüksək Qurumu arasında əməkdaşlıq davam edir. Bugünlərdə AMEA Əlyazmalar İnstitutunun 2009-cu ildə nəşr etdirdiyi kitablar həmin qurumun kitabxanasına göndərilmişdi. Türkiyə tərəfi buna cavab olaraq özünün nəşr etdiyi aşağıdaki kitabları Əlyazmalar İnstitutuna hədiyyə etmişdir:
1. Katib Çələbi. Fəzləkətü-əqvalil-əxyar fi elmit-tarix vəl-əxbar (Fəzləkətüt-təvarix). Tarixü-müluki-ali-Osman (Əski alifbada). Ankara, 2009.
2. Katib Çələbi. Təqvimüt-təvarix (Əlyazmanın fotofaksimilesi). Ankara, 2009.
3. Katib Çələbi. Kitabi-cahannüma (Əlyazmanın fotofaksimilesi). I cild. Ankara, 2009.
4. V.V.Velyaminov-Zernov. Kırım yurtına ve ol taraflarğa dair bolğan yarlığlar ve hatlar. Kırım Hanlığı Tarihine Dair Kaynaklar (Əski əlifbada). Ankara, 2009.
5. Zeynep Özdem. Kırım Karasubazar’da sosyo-ekonomik hayat (17. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıl ortalarına kadar). Ankara, 2010.
6. Mihayil Hudyakov. Kazan hanlığı tarihi. Ankara, 2009.
7. Ekrem Kalan. Cungar hanliğı’nın siyasi tarihi. Ankara, 2008.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.