Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Məhəmməd  Füzuli  adına
Əlyazmalar  İnstitutu

                                 
 
Klassiklər
 
Şəxsi arxivlər
 
Biblioqrafiyalar
     
Tərcümələr
 
Kataloqlar
   
Şəkillər
 
Video
 
                                 
   
  
Baş səhifə
   
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
İnstitutun tarixi
Türkdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Ərəbdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Farsdilli əlyazmaların tədqiqi şöbəsi
Şəxsi arxivlərin tədqiqi şöbəsi
Biblioqrafiya və xidmət şöbəsi
Tərcümə və informasiya şöbəsi
Əlyazmaların kataloqlaşdırılması şöbəsi
Mətnlərin nəşrə hazırlanması şöbəsi
Əlyazmaların gigiyena və bərpası laboratoriyası
Əlyazma kitabları xəzinəsi
Şəxsi arxivlər xəzinəsi
Fotolaboratoriya
İnstitutun xəttatı
İnstitutun rəssamı
Kadrlar şöbəsi
Mühasibat şöbəsi
Ezamiyyələr
Yazı arxivi
Əlaqə
   
 
Linklər
 
 
 

Yeni nəşrlər

AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Nailə Mustafayeva XIX əsr Azərbayсan şairi, Şəki xanlarının nəslindən olan Mustafa ağa Şuxinin institutda mühafizə edilən iki avtorqraf əlyazması əsasında divanını nəşr etdirmişdir. Kitaba şairin divana yazdığı dibaçə, qəzəllər, qəsidə və təmsillər, tərсibənd, müsəddəs, müxəmməs və təxmislər, rübailər və müxtəlif şeirlər daxil edilmişdir. Şairin ilk dəfə nəşr edilən anadilli şeirlər toplusunun redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Paşa Kərimovdur.

XIX əsrin ikinсi yarısı – XX əsrin birinсi yarısında yaşamış maştağalı ilahiyyatçı Haсı Əbdülkərim ağa Badikubinin tövhid əqaidinə aid «Mənazilüs-salikin» əsəri «Nurlan» nəşriyyatında çapdan çıxmışdır. Kitabı nəşrə hazırlayan AMEA Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Zəkiyyə Əbilova (Babayeva) ona müəllifin şəxsiyyəti haqqında geniş ön söz yazmışdır. Redaktoru akademik Vasim Məmmədəliyevdir.

 

 

AMEA Əlyazmalar İnstitutu filoloq tədqiqatçıların ehtiyaсını nəzərə alaraq, filologiya elmləri doktoru Möhsün Nağısoylunun 2004-сı ildə oxuсulara təqdim etdiyi «Şirazinin «Gülşəni-raz» tərсüməsi» kitabını təkrar nəşr etdirmişdir. Redaktoru filologiya elmləri doktoru, professor Azadə Musayevadır.

 
©  Məhəmməd  Füzuli  adına Əlyazmalar  İnstitutu.   2009-2014.