BU SAYT FƏALİYYƏTİNİ DAYANDIRMIŞDIR

LÜTFƏN, İNSTUTUTUN YENİ RƏSMİ SAYTINA KEÇİD EDİN

www.manuscript.az

ru / en


"HEYDƏR ƏLİYEV İRSİ"
BEYNƏLXALQ ELEKTRON KİTABXANA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU

            Linklər
            www.president.az
            www.mehriban-aliyeva.az
            www.science.gov.az
            www.heb.science.gov.az

                      *
           www.azerbaijan.az
           www.az.apa.az
           azertag.az

Tariximizdən

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu (əvvəllər Respublika Əlyazmalar Fondu):

-1950-ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsi əsasında orta əsrlər Şərq yazılı abidələrinin toplanması, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və nəşri üzrə vahid bir mərkəz kimi yaradılmışdır;

-1981-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya və hökumətin o vaxtkı Respublika Əlyazmalar Fondunun fəaliyyətinin daha da yaxşılaşdırılması haqqında xüsusi Qərarı ilə müəssisənin bazası möhkəmləndirilmiş, maddi-texniki təchizatı yüksəldilmişdir;

-1982-ci ildən bu akademik orqan Bakının İstiqlaliyyət küçəsindəki ən gözəl binalarından birində yerləşdirilmişdir;

-SSRİ Nazirlər Sovetinin 28 oktyabr 1986-ci il tarixli 2162 №-li Sərəncamı, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 11 noyabr 1986-ci il tarixli 398 №-li Qərarı və Azərbaycan SSR EA Rəyasət Heyətinin 4 dekabr 1986-cı il tarixli 22/3 №-li Qərarı ilə Respublika Əlyazmalar Fondunun bazasında Əlyazmalar İnstitutu təsis edilmişdir.

-1996-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev cənablarının Fərmanı ilə instituta dahi şair və mütəfəkkirimiz Məhəmməd Füzulinin adı verilmişdir.

- Hazırda AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu dünyanın ən zəngin əlyazma xəzinələrindən biridir, buradakı ərəb qrafikalı yazılı abidələr məzmunu və nadirliyi baxımından ən məşhur kitabxana və muzeylərin eksponatlarından heç də geri qalmır. Əlyazmalar İnstitutu orta əsr elmlərinin bütün sahələrinə aid Azərbaycan, türk, ərəb, fars və başqa dillərdə zəngin və nadir əlyazma kolleksiyasına malikdir.

Hazırda Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda 12 elmi-tədqiqat şöbəsi, 1 laboratoriya fəaliyyət göstərir.

            Saytın arxivi

                      *


  Əlyazmalar İnstitutunda yerinə yetirilən və müdafiə olunan işlərin avtoreferatları
1. Hüseynova Solmaz Nemət qızı. Ərəb ədəbi dilində felin təsirlilik və təsirsizlik kateqoriyası, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2006
2. İslamzadə Xalidə Faiq qızı. Dini və tarixi mənbələrdə Zülqərneynin şəxsiyyəti, 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007
3. İlkin Ənvər oğlu Əlimuradov. IX-X əsrlər Azərbaycan alimi Əhməd ibn Harun Əl-Bərdicinin hədis fəaliyyəti, 09.00.13-Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010
4. Şəhla Abdulla qızı Abdullayeva. Fəridəddin Əttarın “Məntiqüt-teyr” əsəri və Azərbaycan ədəbiyyatı (“Şeyx Sənan” hekayəti əsasında), 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010 5. Əhmədov Nizaməddin Vahid oğlu. İslam hüququnun əsas mənbələri (Hənəfi hüquq məktəbi üzrə), 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011
6. Ceyhun Valeh oğlu Məmmədov. “Şəmsəddin Əs-Səxavi və onun “Richanul-Kəffəti fi bəyəni nuzbətin min əxbərli əhlis-suffə” əsərinin İslamda yeri”, 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011
7. Məcid Əkbər oğlu Bavərdi. Quranda zikr, 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011
8. Ağayev Ceyhun Şakir oğlu. Məhəmməd Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərində iman və əqidə uğrunda mübarizə, 09.00.13-Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi, fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2012
9. Həsənov Əkrəm Bəhram oğlu. “Salman Əl-Farisinin erkən İslam tarixində rolu” (Məhəmməd Əs-Səxavinin “Ət-Təhsil vəl-bəyan fi siyaq qissətis-seyyid Salman” əsəri əsasında), 7213.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013
10. Məhəmmədəli Hüseyn oğlu Cəhdi. Quranda və hədislərdə əfv məsələləri, 7213.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013
11. Möhsün Hüseyn oğlu Teymuri.Abbasilər dövründə ərəb dilçiliyinin inkişafında iranlı alimlərin rolu, 5713.01-Sami dilləri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013
12. Xədicə Seyid Əhməd qızı Buturabi. Dini təlimlərdə təbiət və ekologiyaya münasibət, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014
13. Leyla Xosrov qızı Rəhimi. Nəsirəddin Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərində dini-etik məsələlər, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014
14. Məhəmmədrza Zakir Abbasəli Səməd oğlu. İslamda, xristianlıqda və yəhudilikdə cəza qanunlarının müqayisəli təhlili, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014
15. Məryəm Məhəmməd qızı İshaqzadə. Qurani-Kərimin erkən təfsirçiləri (əhli-beytin təfsir üsulu), 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014
16. Rübabə Bahadır qızı Şirinova. Yusif Dövlətoğlu və onun “Mənzum fiqh”əsəri hənəfilik tarixinin öyrənilməsində mənbə kimi, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014
17. Faizə Əbülfəzl qızı Müslihi Müslihabadi. İslamda rasionalizmin sosial aspektləri, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2015
18. Məryəm Məhəmməd qızı Zarei Əqdəm. Quran hökmlərinin insanın ictimai təkamülündə rolu, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2015
19. Şüca Fətəli oğlu Cavanpərəst-Şeyxani. Quranda Təfəkkür, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2015
20. Hadi Ümidəli oğlu Həqqufəxr.Kəlim Kaşani "Divan"ının tekstoloji-filoloji tədqiqi. Filologiya, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016
21. Paknuş İbrahim oğlu Teymuri. Təskin Şirazinin "Sərv və Gül" ("Fələknaznamə") əsərinin filoloji thlili. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016
22. Nigar Xan qızı Babaxanova. Azərbaycan kitabxanaları beynəlxalq informasiya mühitində (AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının təcrübəsi əsasında). Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016
23. Adilə Tariyel qızı Abdullayeva. Cəmiyyətdə informasiya mədəniyyətinin formalaşmasında kitabxanaların iştirakı.Tarix üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2017
24. Orxan Fəxrəddin oğlu Ağamirzəyev. AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxa-nasının informasiya fəaliyyətinin menecment problemləri: tarix üzrə fəls. d... dis-nın avtoreferatı: 3356.01 / O.F.Ağamirzəyev; AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. - Bakı, 2017. - 26 s.
25. Validə Vahid qızı Həsənova. Azərbaycan nağıllarının nəşri və tədqiqi təcrübəsinə dair biblioqrafik informasiya resursu (təşəkkülü, inkişafı və müasir vəziy-yəti): filol. üzrə fəls. d... dis-nın avtoreferatı: 3356.01; 5719.01 / V.V. Həsənova; AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. - Bakı, 2017. - 24 s.
26. Mütəllibi-Qolezani Yaqub İsmayıl oğlu. İslamda valideyn-övlad münasibəti və uşaq tərbiyəsi: fəls. üzrə fəls. d... dis-nın avtoreferatı: 7213.01 / Y.İ.Mütəllibi-Qolezani; AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. - Bakı, 2017. - 28 s.
27. Nurullayev Fuad İzzət oğlu. Akademik Vasim Məmmədəliyevin elmi-dini fəaliy-yəti: fəls. üzrə fəls. d... dis-nın avtoreferatı: 7213.01 / F.İ. Nurullayev; AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. - Bakı, 2017. - 26 s.
28. Qafarov Əlirza Ağakərim oğlu. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin elmi-ictimai fəaliyyəti: fəls. üzrə fəls. d... dis-nın avtoreferatı: 7213.01 / Ə.A.Qafarov; AMEA M.Füzuli ad.Əlyazma-lar İn-tu. - Bakı, 2018. - 30s.
29. Gülşəni Seyid Camal Mehdi oğlu. Sədrəddin Konyəvinin dini-fəlsəfi baxışları: fəls. üzrə fəls. d... dis-nın avtoreferatı: 7213.01 / S.C.M. Gülşəni; AMEA M.Füzuli ad. Əlyazmalar İn-tu. - Bakı, 2018. - 28 s.

Əlyazmalar İnstitutunda müdafiə olunan işlərin avtoreferatları
1. Mahmudova Gülnur Yaqub qızı. Ərəb ədəbi dilində sinonimiya, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005
2. Məmmədova Kəmalə Asəf qızı. Nurçuluq: tarixi və müasir durumu, 09.00.13-Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi, fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005
3. Süleyman Qurbanəli Rəhman oğlu. Ərəb fonetikasında, leksikoqrafiyasında və orfoqrafiyasında həmzə, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005
4. Vüqar aydın oğlu Qaradağlı. Qurani-Kərimin qiraəti və onun linqvistik əsasları, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005
5. Aytən Yalçın qızı Əlizadə. Müasir ərəb dilçiliyində reformist cərəyanlar, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2006
6. Könül İmran qızı Yusifova. XX əsrdə Azərbaycanda ərəb dilçiliyinin təşəkkülü və inkişafı, 10.02.12-Sami dillər, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007
7. Səbinə Həmid qızı Mirzəyeva. İslamda uşaq hüququ, 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007
8. Seymur Musarza oğlu Əhmədov. Ərəb dilinin İraq dialekti və onun İraq-Türkman dili ilə əlaqəsi, 10.02.12-Sami dillər, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010
9. Elnur Təvəkkül oğlu Əliyev. Qurani-Kərimin təfsir növləri, 09.00.13-Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011
10. Sevda Cümşüd qızı Hüseynova. Tarixi inkişaf, din və müharibə amillərinin qarşılıqlı təsir dinamikası, 09.00.13-Dinşünaslıq, mədəniyyətin fəlsəfəsi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011
11. Anar Vaqif oğlu Həsənli. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda dini-mədəni dəyərlərin inkişaf tendensiyaları, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013
12. Əsgər İmran oğlu Abidzadə Əndərian. “Əmr bil-məruf və nəhy anil-münkər”in Quranda və hədislərdə yeri, 7213.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013
13. Mirniyaz Mürsəl oğlu Mürsəlov. Kisainin qiraət sistemi, 7202.01-Fəlsəfi antropologiya, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013
14. Məhəmməd Ramazanəli oğlu Vəlixah. Qur`an və dini plüralizm, 7213.01-Dinşünaslıq, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014
15. Günay Qarasim qızı Tağızadə. Müasir Azərbaycanda qeyri-ənənvi islam təlimləri, 7213.01-Dinşünaslıq. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016
16. Roida Oqtay qızı Rzayeva. Postmodern və Türkiyə ictimai şüuruunun inkişaf konseptlərinin təhlili. 7213.01-Dinşünaslıq.Fəlsəfə üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016

Əlyazmalar İnstitutunda yerinə yetirilən işlərin avtoreferatları
1. Mehmet Mehmet Celil Rıhtım. Şərq Ədəbiyyatında xəlvətlilik təsəvvüfi görüşlərinin təşəkkülü və Seyid Yəhya Bakuvi yaradıcılığı (əlyazma qaynaqları əsasında), 10.01.02- Türk xalqları ədəbiyyatı, 09.00.03- Fəlsəfə tarixi, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005
2. Vüsalə Azər qızı Səmədova. XV-XVII əsrlər türk təzkirələrinin strukturu və spesifikası (əlyazma qaynaqları əsasında), 10.01.02- Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2006
3. Aygül Ağamusa qızı Hacıyeva. Türk və Azərbaycan dillərində gül adları, 10.02.06-Türk dilləri, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007
4. İslamzadə Xalidə Faiq qızı. Dini və tarixi mənbələrdə Zülqərneynin şəxsiyyəti, 21.00.01-Dinşünaslıq, ilahiyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007
5. Qiymət Məmmədiyə qızı Məhərrəmli. Şahin Fazil “Divan”ı və klassik ədəbi ənənələr, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007
6. Nailə Balabəy qızı Mustafayeva. XIX-XX yüzilliklərdə Məhəmməd Füzuli lirikası əsasında yazılmış təxmislər, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007
7. Hüseynova Aynur Zahid qızı. Ərəb poeziyasında mədhiyyə janrı və Əl-Busirinin yaradıcılığı, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008
8. Nəcəfov Həsənağa Hüseynağa oğlu. Məğribi Təbrizinin həyat və yaradıcılığı, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008
9. Telli Vidadi qızı Axundova. Əhməd rəsmi Əfəndinin “Xülasətül-etibar” əsəri XVIII əsr Türkiyə Diplomatiyası tarixinə dair ilk mənbə kimi, 07.00.03-Ümumi tarix, 07.00.15- Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasətin tarixi, tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008
10. Şəhla Abdulla qızı Abdullayeva. Fəridəddin Əttarın “Məntiqüt-teyr”əsəri və Azərbaycan ədəbiyyatı (“Şeyx Sənan” hekayəti əsasında) 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010
11. Rasim Salman oğlu Hüseynov. Mahmud Baqi “Divan”ının müqayisəli tekstoloji-filoloji tədqiqatı, 10.01.02- Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010
12. Afaq Mirzə qızı Əliyeva. Cəlil Məmmədquluzadə irsinin nəşri məsələləri, 10.01.08-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Mətnşünaslıq, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011
13. Nailə Əbdül qızı Səmədova. Azərbaycan memuar ədəbiyyatının yaranması, təşəkkülü və inkişaf mərhələləri, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011
14. Şərifova Aysel Kamandar qızı. Ümmi İsanın “Mehri və Vəfa” məsnəvisinin paleoqrafik, orfoqrafik və leksikoloji tədqiqi, 10.02.01- Azərbaycan dili, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011
15. Paşa Əli oğlu Kərimov. XVII əsr Anadilli Azərbaycan lirikası, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2012
16. Əhmədi Müqəddəm Əliəkbər Qulam Hüseyn oğlu. Əsirəddin Əxsikəti “Divan”ının filoloji-tekstoloji tədqiqi, 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013
17. Əbdülrza Balazadə Məcidi Qulahüseyn oğlu. Ə.Firdovsinin “Şəhnamə”əsərindəki Siyavuş və Südabə surətlərinin müqayisəli-tipoloji təhlili, 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014
18. Qətibə Vaqif qızı Quliyeva. “Xuastuanift”in (“Manixeylərin tövbə duası”) dili, 5710.01-Türk dilləri, 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2015
19. İbrahim Nəsir oğlu Quliyev.Nizami yaradiciliğinda zərdüştilik.5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı.Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı.Bakı,2016.
20. Tünzalə Əlizadə qızı Mustafayeva.Yəhya bəy Dukaqini və onun "Gəncineyi-raz" əsəri.Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı.İxtisas:5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı.Bakı,2016.
21. Zəkiyyə Ağababa qzı Əbilova. Axund Hacı Ağamirzə Əbdülkərim ağa Badkubinin yaradılcılığında islam əqaidi, 7214.01- Dinin tarixi və fəlsəfəsi. Fəlsəfə qzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016
22. İlahə Xaləddin qızı Vəliyeva. Sədi Sani Qarabağı əsərlərinin tekstoloji-filoloji tədqiqi, 5721.01-Azərbaycan əədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016
23. Kərimov Raqub Şahmar oğlu. Qasım Bəy Zakir: həyatı, dövrü, mühiti və müasirləri: filol. üzrə e. d... dis-nın avtoreferatı: 5716.01 / R.Ş.Kərimov; AMEA N.Gəncəvi ad. Ədəbiyyat İn-tu. - Bakı, 2017. - 49 s.
24. Məmmədzadə Kərimulla Zəbulla oğlu. Gelibolulu Müslihəddin Mustafa Süruri və onun "Bəhrül-Məarif" əsərinin tədqiqi: filol. üzrə fəls. d... dis-nın avtoreferatı: 5717.01; 5721.01 / K.Z.Məmmədzadə; AMEA akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu. - Bakı, 2016. - 29 s.
25. Şükürova Jalə Süleyman qızı. Əziz Dövlətabadinin "Süxənvərani-Azərbaycan" təzki-rəsi Azərbaycan ədəbiyyatının öyrənilməsində bir qaynaq kimi: filol. üzrə fəls. d... dis-nın avtoreferatı: 5716.01 / J.S.Şükürova; AMEA Niza-mi ad. Ədəbiyyat İn-tu. - Bakı, 2017. - 26 s.

Əlyazmalar İnstitutunda aparıcı müəssisə olan işlərin avtoreferatları
1. Əsgər Adil oğlu Rəsulov. Türk ədəbiyyatında bədii-publisistik janrların yaranması və inkişaf yolları, 10.01.02-Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005
2. Nairə Pünhan qızı Əfəndiyeva. Orta əsrlər ərəb məqamələrinin Qərbi Avropa ədəbiyyatına təsiri, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2005
3. Bayramova Lalə Məzahir qızı. “Min bir gecə” ərəb ədəbiyyatının mədəni-tarixi abidəsi kimi, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2006
4. Kömürcü Əhmət Dursun oğlu. Ərəb ədəbi tənqidinin inkişafında Qudamə ibn Cəfər mərhələsi, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2006
5. Kəminə Həvil qızı Məmmədova. XIII əsr farsdilli bədii nəsri (Dəqaiqi Mərvəzinin “Bəxtiyarnamə” əsəri əsasında), 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007
6. Natavan Seyid qızı Mustafayeva. Rəfiq Zəka yaradıcılığında türkçülük və Türkiyə, 10.01.02- Türk xalqları ədəbiyyatı, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2007
7. Əfsanə İbad qızı Məmmədova. Orta əsrlər ərəb şairi Əbu Ət-Tayyib Əl-Mütənəbbi poeziyasında Əxlaqi-Didaktik motivlər, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008
8. Məmmədova Könül Əbülfəz qızı. Məhəmməd ibn Səllam Əl-Cüməhinin tabaqatüş-şüərail-cəhiliyyin val-islamiyyin əsərinin ərəb ədəbiyyatı tarixində rolu, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008
9. Sənan Məmmədəli oğlu İbrahimov. Klassik Azərbaycan poeziyasında ideya və mövzu problemləri (XIII əsrədək), 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2008
10. Gözəlova Minəxanım Böyükağa qızı. Postmodernizm ədəbiyyatında Şərq və Qərb (Orxan Pamuk nəsri əsasında), 10.01.02-Türk xalqları ədəbiyyatı, 10.01.08-Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2009
11. Səlimova Səbinə Arif qızı. Ərəb folkloru və bədii nəsrində ilkin Abbasilər dövrünün təsviri, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2009
12. Səriyyə Gülağa qızı Gündoğdu. Məhməd Akif Ərsoy yaradıcılığında ictimai problemlərin bədii təcəssümü, 10.01.02-Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2009
13. Sevinc Ənvər qızı Məmmədova. Əbdürrəhman Caminin “Töhfət ül-əhrar” əsərinin leksik tərkibinin məna və quruluşca təhlili (sinonimlər əsasında), 10.02.08-İran dilləri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2009
14. Anar Ramiz oğlu Kərimov. Hal kateqoriyasının fars dilində ifadə vasitələri (tarixi aspektdə), 10.02.08-İran dilləri, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010
15. Ələkbərova Kəmalə Əndəhət qızı. XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilində osmanlı türkcəsi elementləri, 10.02.06-Türk dilləri, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010
16. Həyat İnzibat qızı Məmmədova. Yaşar Kamal yaradıcılığında folklor motivləri, 10.01.02-Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2010
17. Səkinə Allahverdi qızı Qaybalıyeva. Əbdüllətif Bəndəroğlunun ədəbi-elmi fəaliyyəti, 10.01.02-Türk xalqları ədəbiyyatı, 10.01.01-Azərbaycan ədəbiyyatı, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2011
18. Gülnarə Maarif qızı Abdullayeva. Orta əsrlər Ərəb-İspan mədəniyyəti və onun Yəhudi ədəbiyyatına təsiri, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (Yəhudi ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2012
19. Qafar Ramazan oğlu Ocaqlı. Əbu Hamid Əl-Ğəzalinin Ərəb Sufi ədəbiyyatının inkişafında rolu (“İhya Ulumiddin” əsəri əsasında), 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2012
20. Mehdi Musa oğlu Buşehri. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatının İran ədəbiyyatına təsiri, 10.01.03-Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı), 10.01.01- Azərbaycan ədəbiyyatı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2012
21. Fatma Arif qızı Məcidova. Əmin Ər-Reyhani yaradıcılığında Ərəb şərqi, 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013
22. Səttər Əli qızı Durmaz. Çakəri Sinanın “Yusif və Züleyxa” məsnəvisinin filoloji-tekstoloji tədqiqi, 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2013
23. Anar Eldəniz oğlu Eyvazov. Klassik Ərəb ədəbiyyatında xütbə janrı, 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014
24. İsa Musa oğlu Özkan. Türk ədəbiyyatşünaslığının təşəkkülü (1860-1923-cü illər), 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014
25. Xanımzər Əli qızı Kərimova. Orta əsrlərdə Ərəb ədəbiyyatında “Ədəb” janrı (Əbu Əli Əl-Muassin Ət-Tənuxinin “Nişvar Əl-Muhadara va Əxbar Əl-Muzəkəra” əsəri əsasında), 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (ərəb ədəbiyyatı), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2014
26. Hüseyn Süleyman oğlu Özkan. Azərbaycan ədəbiyyatında Nazim Hikmət, 5717.01- Türk xalqları ədəbiyyatı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2015
27. Murat Tuncer oğlu Değer. Türkiyə və Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrı (Samiha Ayverdi və Əzizə Cəfərzadənin yaradıcılığı əsasında). 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. - Bakı,2015.
28. Həsən Dildar Govhərdani Mohsin oğlu. Məhəmməd İqbalin farsdilli yaradıcılığı. 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (fars ədəbiyyatı).Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi aimaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. - Bakı,2015.
29. Kamil Möhübbət oğlu Şərifov.Müasir Suriyapoeziyası və Nizar Qəbbani.5718.01 – Dünya ədəbiyyatı (Ərəb ədəbiyyatı).Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtoreferatı.Bakı,2016.
30. Fatih Kasim oğlu Çevik.Azərbaycan və Türkiyə yazılı aşıq ədəbiyyatında dini motivlər, 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016
31. Abbasəli Əbazər oğlu İmanzadə. Ərəb ədəbi-bədii fikrinin inkişafında mətbuatın rolu. Azərbaycan və Türkiyə yazılı aşıq ədəbiyyatında dini motivlər, 5717.01-Türk xalqları ədəbiyyatı. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı, Bakı, 2016
32. Əliyeva Xuraman Əliağa qızı. Aida İmanquliyeva Şərq-Qərb ədəbi əlaqələrinin tədqi-qatçısı kimi (ərəb məhcər ədəbiyyatı əsasında): filol. üzrə fəls. d... dis-nın avtoreferatı: 5718.01 / X.Ə.Əliyeva; AMEA akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu. - Bakı, 2016. - 25 s.
33. Həsənova Gülüstan Qənbər qızı. XX əsrin 40-cı illəri Türk poeziya-sında yeni mərhələ kimi: filol. üzrə fəls. d... dis-nın avtoreferatı: 5717.01 / G.Q.Həsənova; AMEA akad. Z.M.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu. - Bakı, 2017. - 22s.ELANLAR

ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN SON 10 İLDƏKİ NAİLİYYƏTLƏRİ

ƏLYAZMALAR DÜNYA KİTABXANALARINDA
xəbərlər-yeniliklər

AVTOREFERATLAR

Əlyazmalar İnstitutunun jurnalları

www.manuscript.az

*
İradə Ələsgərova

AZƏRBAYCAN KİTABININ BƏDİİ VƏ TEXNİKİ TƏRTİBATI TARİXİ

 

187 min əlyazma oxucuların istifadəsinə veriləcək

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı ölkədaxili bütün əsərlərin əlyazma şəklinin təyin olunması və təsnifini həyata keçirəcək. Yalnız bundan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet porta-lından oxucuların istifadəsinə veriləcək.

ətraflı...

Əlyazmalar rəqəmsala keçir

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Türkiyə Yazma Əsərlər Təşkilatı müxtəlif arxiv və kitabxanalarda olan əlyazmaların kataloqlaş-dırılması işinə başlayıb. Kataloq-laşdırma başa çatdıqdan sonra bütün əsərlərin əlyazma variantı internet vasitəsilə oxuculara çatdırılacaq. 

ətraflı...

Peterburqda qədim əlyazmalardan ibarət sərgi açılmışdır

2016-cı ilin 28 aprel tarixində Fələstin ictimai birliyinin sədri Sergey Stepaşin Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərq Əlyazmaları İnstitutunda “Dinin beşiyi: Yaxın Şərqdə xristianlığın mövcudluğu” mövzusunda sərgi açmışdır.

ətraflı...

Yazılı abidələrin elektron kitabxanası yaradılır
© AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu-2014