TƏDBİRLƏR » Səhifə 8 » Əlyazmalar İnstitutu


TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 25.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “ƏBƏDİYYƏT ÜFÜQÜNDƏ DOĞAN GÜNƏŞ” ADLI ƏDƏBİ-BƏDİİ TƏDBİRDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 25.12.19. ƏLYAZMALAR İNSTİTUTUNUN ƏMƏKDAŞLARI BEYNƏLXALQ SİMPOZİUMDA İŞTİRAK EDİBLƏR

TƏDBİRLƏR / NƏSİMİ-650 24.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ NƏSİMİNİN 650 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ KİTABLARIN TƏQDİMATINDA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 20.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏTDƏ MİLLİ KİMLİK VƏ MƏNƏVİ ZƏNGİNLİK” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSINDA

TƏDBİRLƏR 20.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ GÖRKƏMLİ ALİM MİRZƏ RƏHİMOVUN 90 İLLİK YUBİLEY TƏDBİRİNDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 19.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ AZƏRBAYCAN YAZIÇILAR BİRLİYİNİN 85 İLLİK YUBİLEY TƏDBİRİNDƏ İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 19.12.19. AMEA RƏYASƏT HEYƏTİNDƏ HEB-İN BÜRO İCLASI KEÇİRİLİB

TƏDBİRLƏR 19.12.19. AMEA-DA İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏLƏRİNİN FƏALİYYƏTLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRİLİR

TƏDBİRLƏR 18.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ "PREZİDENT İLHAM ƏLİYEVİN SİYASƏTİ: MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI VƏ DİNLƏRARASI HARMONİYA" KONFRANSINDA İŞTİRAK EDİB

TƏDBİRLƏR 18.12.19. AKADEMİK TEYMUR KƏRİMLİ “AZƏRBAYCANIN QEYRİ-MADDİ MƏDƏNİYYƏT ABİDƏLƏRİ VƏ ƏRTOĞRUL CAVİD” 12 CİLDLİYİNİN TƏQDİMAT MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK EDİB


© Copyright 2009-, AMEA Məhəmməd Füzuli ad. Əlyazmalar İnstitutu. Bütün hüquqlar qorunur.
Bağla